Kỷ yếu tri ân HT Thích Tuệ Sỹ (Paperback)

Kỷ yếu tri ân HT Thích Tuệ Sỹ By Nhiều Tác Giả, Hội Đồng Hoằng Ph (Producer) Cover Image

Kỷ yếu tri ân HT Thích Tuệ Sỹ (Paperback)

$35.00


Usually Ships in 1-5 Days

Phật gi o Việt Nam trong hai thế kỷ cận đại v hiện đại, xuất hiện một số nh n vật đạo hạnh cao vời, kỳ t i xuất ch ng, c những cống hiến to lớn, d i l u cho Đạo ph p v D n tộc. Ng n ngữ nh Thiền xưng tụng những vị n y l Bồ-t t, Đại sĩ, Th nh Tăng, hay Long Tượng, l những t n danh chỉ được t m thấy trong kinh điển, sử's ch, trong lịch sử truyền miệng hoặc tr n những bia đ ng n năm nơi cổ th p.

Triết gia Phạm C ng Thiện trong buổi ra mắt t c phẩm "Huyền Thoại Duy Ma Cật" của H a thượng Tuệ Sỹ tại th nh phố Houston, tiểu bang Texas ng y 04 th ng 11 năm 2007, đ gọi t c giả l "bậc Long Tượng: Tuệ Sỹ" v diễn giải th m, "Long Tượng l bậc Thầy của cả một d n tộc, nếu chưa muốn n i l bậc Thầy của thế giới."Ch ng t i, những gi o sư, học giả, văn nghệ sĩ, những ph p hữu v học tr Tăng, Ni, Phật tử nhiều thế hệ, từng được tiếp cận, đ m đạo, nghe giảng từ c c trường lớp Trung, Cao đẳng v Đại học Phật gi o, hoặc chỉ được đọc v nghi n cứu qua h ng ngh n trang kinh,'s ch, tiểu luận, thơ, văn... của H a thượng Th ch Tuệ Sỹ, rất t m đắc với lời xưng t n của Triết gia Phạm C ng Thiện. Nhưng nơi đ y, trong t nh Thầy-Tr th m thiết, trong niềm cảm k ch v hạn đối với di sản tinh thần kỳ vĩ m H a thượng Th ch Tuệ Sỹ để lại cho cuộc đời, ch ng t i chỉ muốn gọi Người bằng ng n ngữ b nh d n v gần gũi nhất: Thầy Tuệ Sỹ.


... Văn h a v Gi o dục D n tộc cũng được Thầy phổ hiện qua những's ng t c thơ văn, tiểu phẩm, tiểu luận... về t nh tự d n tộc, nh n sinh quan, x hội d n sự; v trong một g c nh n n o đ , ngay ch nh bản n tử h nh v những năm trong t ngục của Thầy cũng l hệ quả của sự biểu hiện nền Văn h a, Gi o dục nh n bản v khai ph ng của d n tộc trong một giai kỳ lịch sử đen tối tr n qu hương.

Trong chiều hướng đ , nội dung tập Kỷ Yếu n y dựa theo h nh trạng của Thầy Tuệ Sỹ, chia l m 3 phần ch nh: Phần I - Phật học: Gồm những's ng t c văn, thơ, bi n khảo, tiểu luận của chư vị thức giả, học giả, Tăng Ni, cư sĩ, văn nghệ sĩ n i về Thầy Tuệ Sỹ v ảnh hưởng của Thầy trong tư c ch một nh tư tưởng Phật học, một h nh giả Tăng sĩ Phật gi o uy n th m, tr c việt;Phần II - Văn học: Gồm c c's ng t c văn chương, thi ph , mỹ thuật của giới văn học nghệ thuật minh họa về Thầy Tuệ Sỹ như một nh văn, nh thơ trứ danh, h ng đầu trong nền văn học Việt Nam; v Phần III - Đạo Ph p v D n Tộc: Gồm những's ng t c, nhận định, x luận, tiểu luận của chư vị học giả, thức giả, đời cũng như đạo, Phật gi o hay t n gi o bạn, về vai tr của Thầy Tuệ Sỹ trong cương vị l nh đạo Gi o Hội, cũng như những đ ng g p của Thầy bằng h nh động hay bằng t m thức, nhằm x y dựng nền tự do, d n chủ v nh n quyền cho d n tộc Việt Nam.
Product Details ISBN: 9798886660654
Publisher: Hội Đồng Hoằng Phap, G
Publication Date: October 20th, 2023
Pages: 510
Language: Vietnamese