Hạnh phúc khắp quanh ta (Paperback)

Hạnh phúc khắp quanh ta By Nguyên Minh Cover Image

Hạnh phúc khắp quanh ta (Paperback)

$18.19


Usually Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Ch ng ta đ thảo luận kh nhiều về những yếu tố v phương thức t ch cực, v bằng v o việc ph t huy những yếu tố t ch cực, chuyển h a những yếu tố ti u cực, ch ng ta c thể ho n thiện được t m hồn để đạt đến một cuộc sống an vui hạnh ph c. Tuy nhi n, kh p lại vấn đề ở đ y h y c n l qu sớm. Một mặt, những g đ b n đến cần thiết phải được mang ra p dụng trong thực tế đời sống. Mặt kh c, những g đ b n đến cũng chỉ l một số kh a cạnh nổi bật, cơ bản nhất m th i. Phạm vi giới hạn của quyển's ch n y tất nhi n kh ng cho ph p ch ng ta thảo luận vấn đề một c ch chi tiết v đầy đủ hơn.

Mặc d vậy, người viết vẫn tin rằng đ y l bước khởi đầu cần thiết v tạm đủ để x y dựng một nền tảng cơ bản cho việc hướng đến đời sống hạnh ph c. Hơn thế nữa, nếu nh n vấn đề một c ch tương đối th cho d chưa đạt đến một t m trạng ho n to n thanh thản, ch ng ta vẫn c thể gặt h i được những kết quả t ch cực nhất định, gi p cho cuộc sống n y bớt phần khổ đau hơn trước.

Trong cuộc sống c rất nhiều việc n n l m, v khi bạn đọc xong tập's ch n y, t i tin l bạn cũng nhận thấy c th m t nhất l một v i điều n n l m nữa. Tuy nhi n, tất cả những điều ấy sẽ ho n to n kh ng c nghĩa g nếu như chỉ nhận được một sự đ nh gi t ch cực l n n l m. Điều quan trọng tất yếu l ch ng phải thực sự được mang ra p dụng trong cuộc sống mới c thể mang lại hiệu quả t ch cực cho ch ng ta.


Product Details ISBN: 9798215282182
Publisher: Nguyen Minh
Publication Date: June 3rd, 2022
Pages: 158
Language: Vietnamese