Hạnh phúc khắp quanh ta: Bản in năm 2017 (Paperback)

Hạnh phúc khắp quanh ta: Bản in năm 2017 By Nguyên Minh Cover Image

Hạnh phúc khắp quanh ta: Bản in năm 2017 (Paperback)

$13.09


Usually Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Một trong những kh i niệm kh nắm bắt nhất trong ng n ngữ lo i người c lẽ l kh i niệm về hạnh ph c. D đ tốn hao rất nhiều giấy mực với chủ đề n y từ xưa nay, ch ng ta vẫn chưa bao giờ - v sẽ kh ng bao giờ - đạt đến một sự m tả cụ thể về n . Nhưng thật kh ng may, cho d chẳng bao giờ c thể hiểu hết về n , đ y lại ch nh l mục ti u theo đuổi của con người trong bất cứ thời đại n o. Mọi nỗ lực của ch ng ta trong tất cả c c l nh vực nghi n cứu, x y dựng, r n luyện... chung quy cũng đều l nhắm đến một đời sống hạnh ph c cho con người, cho d trong phần lớn c c trường hợp th mục ti u ấy chỉ như một c i b ng xa vời ph a trước. Ngay cả khi con người đ nh giết lẫn nhau trong những cuộc thế chiến, th mục ti u m họ n u ra vẫn l để c được cuộc sống hạnh ph c, cho d điều họ đang l m ch nh l g y ra những nỗi thống khổ c ng cực cho nhau.
Nh n từ những g c độ's u xa, trừu tượng hơn, triết học v t n gi o cũng l những phương tiện m con người mong muốn c thể sử dụng để đạt đến hạnh ph c. Kh ng c mục ti u n y đề ra ph a trước, mọi sự suy tưởng hay gi o h a, tu tập quả thật cũng kh ng c n c nghĩa g . Tuy nhi n, với những triết thuyết hay t n gi o kh c nhau, sự kh c biệt c thể chỉ ra được chăng ch nh l xuất ph t từ những c ch hiểu kh c nhau về hạnh ph c.


Product Details ISBN: 9781545431917
ISBN-10: 1545431914
Publisher: United Buddhist Foundation
Publication Date: April 17th, 2017
Pages: 164
Language: Vietnamese