Giới luật bậc tỳ kheo ni: Đàm-vô-đức bộ - Tứ phần luật tỳ-kheo ni giới b&# (Paperback)

Giới luật bậc tỳ kheo ni: Đàm-vô-đức bộ - Tứ phần luật tỳ-kheo ni giới b&# By Nguyễn Minh Tiến (Translator) Cover Image

Giới luật bậc tỳ kheo ni: Đàm-vô-đức bộ - Tứ phần luật tỳ-kheo ni giới b&# (Paperback)

By Nguyễn Minh Tiến (Translator)

$20.15


Usually Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Con k nh lễ chư Phật,
C ng Ph p v Chư Tăng.
Nay giảng n i Giới luật,
Ch nh ph p trụ l u d i.
Giới ph p kh ng bờ bến,
Như b u, cầu kh ng ch n.
Muốn vun bồi Ch nh ph p,
Phải c ng nghe thuyết giới.
Muốn trừ T m c ph p,
Mười bảy tội Tăng t n,
Ba mươi tội xả đọa,
Phải c ng nghe thuyết giới.
Tỳ-b -thi, Thi-kh ,
Tỳ-x , C u-lưu-t n,
C u-na-h m M u-ni,
Ca-diếp, Th ch-ca Văn.
Chư đại đức Thế T n,
V ch ng ta thuyết dạy.
T i nay xin lập lại,
C c vị c ng lắng nghe.
Như người bị qu ch n,
Kh ng thể đi đứng được.
Cũng vậy, người phạm giới,
Kh ng sanh c i trời, người.
Người muốn sanh c i trời,
Hoặc trong chốn nh n gian,
Phải thường giữ Giới luật,
Kh ng để cho hủy phạm.
Như xe v o đường hiểm,
Bị mất chốt, g y trục.
Người phạm giới cũng vậy,
Giờ sắp chết lo sợ.
Như người tự soi gương,
Đẹp, xấu sinh ưa, ch n.
Nghe thuyết giới cũng vậy,
Kh ng hủy phạm, vui mừng.
Như đ i b n giao chiến,
Mạnh tiến, yếu phải l i.
Nghe thuyết giới cũng vậy,
Trong sạch được an ổn.
Vua đứng đầu trăm họ,
Biển hơn cả mu n's ng,
Trăng vượt hơn ng n sao,
Phật vượt tr n c c th nh.

Cũng vậy, trong c c luật,
Giới kinh l tr n hết.
Do ch nh Phật thuyết dạy,
Nửa th ng tụng một lần.

Product Details ISBN: 9781545429068
ISBN-10: 1545429065
Publisher: United Buddhist Foundation
Publication Date: April 17th, 2017
Pages: 290
Language: Vietnamese