Giới luật bậc tỳ-kheo: Đàm-vô-đức bộ - Tứ phần luật tỳ-kheo giới bổn (Paperback)

Giới luật bậc tỳ-kheo: Đàm-vô-đức bộ - Tứ phần luật tỳ-kheo giới bổn By Nguyễn Minh Tiến (Translator) Cover Image

Giới luật bậc tỳ-kheo: Đàm-vô-đức bộ - Tứ phần luật tỳ-kheo giới bổn (Paperback)

By Nguyễn Minh Tiến (Translator)

$16.24


Usually Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Theo giới luật quy định, mỗi th ng hai kỳ, chư tăng ở mỗi trụ xứ phải tụ họp lại một chỗ để c ng nhau tụng đọc giới luật. Điều n y gi p thường xuy n nhắc nhở việc tr giới, v cũng gi p uốn nắn kịp thời những sai phạm của mỗi người.
Phần tr ch dịch của ch ng t i dưới đ y lấy từ bộ Tứ phần luật của ng i Phật-đ -da-x v Tr c Phật Niệm c ng dịch từ chữ Phạn sang chữ H n v o đời Hậu Tần. Nguy n văn chữ H n được in k m theo sau để tiện việc đối chiếu, tham khảo.