Hạnh phúc khắp quanh ta (Paperback)

Hạnh phúc khắp quanh ta By Nguyên Minh Cover Image

Hạnh phúc khắp quanh ta (Paperback)

$13.29


Usually Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Trong's ch n y, ch ng t i cố gắng ph n t ch v giới thiệu một số những phương thức nhằm gi p mỗi người ch ng ta c thể nỗ lực vượt qua được những bế tắc của ch nh m nh do th i quen l u ng y tạo ra v hướng đến một đời sống an vui hạnh ph c. N i c ch kh c, ch ng ta sẽ kh ng đi t m một lời giải th ch, một định nghĩa cụ thể cho kh i niệm hạnh ph c l g , m sẽ cố gắng t m hiểu xem bằng c ch n o để c thể đạt được v cảm nhận hạnh ph c ngay trong từng gi y ph t của cuộc sống n y. V như thế, mỗi người ch ng ta sẽ tự m nh hiểu được hạnh ph c l g m kh ng cần thiết phải th ng qua sự m tả kh khan v hạn chế của ng n ngữ.
Điều kh ng thể phủ nhận được l , vấn đề n u l n ở đ y thật v c ng phức tạp v rộng lớn, bản th n người viết lại c những giới hạn nhất định về tr nh độ v nhận thức, n n chắc chắn kh ng thể tr nh khỏi t nhiều sai's t. K nh mong c c bậc cao minh rộng l ng chỉ gi o v độc giả gần xa niệm t nh lượng thứ.


Product Details ISBN: 9781090711588
ISBN-10: 1090711581
Publisher: United Buddhist Publisher
Publication Date: March 16th, 2019
Pages: 158
Language: Vietnamese